സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 12 August 2017

INDEPENDENCE DAY QUIZ QUESTIONS AND ANSWERS - 4 SETS IN PRINTABLE FORMAT IN ONE A4 SHEET

സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത ക്വിസ് നടത്തുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നഅധ്യാപകരുടെ സൗകര്യാർഥം 4 സെറ്റ് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഒറ്റ A4 ഷീറ്റില്‍ പ്രിന്റെ് എടുക്കാവുന്ന(front and Back) പാകത്തിലാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് എം.എല്‍.പി സ്കൂളിലെ ശ്രീ ഷാജല്‍ കക്കോടി സര്‍.അദ്ദേഹത്തോട് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്നുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNOAD INDEPENDENCE DAY QUIZ QUESTIONS AND ANSWERS  - 4 SETS IN PRINTABLE FORMAT IN A SINGLE A4 SHEET
OTHER WORKS BY SHAJAL KAKKODI 
INDEPENDENCE DAY QUIZ QUESTIONS IN 4 LANGUAGES - PRESENTATION BY SHAJAL KAKKODI

No comments: