സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ5, 8 ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ചോദ്യപേപ്പര്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .QIP(1)/44849/2017 DPI dt.19.08.2017..ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 12 August 2017

INDEPENDENCE DAY QUIZ QUESTIONS AND ANSWERS - 4 SETS IN PRINTABLE FORMAT IN ONE A4 SHEET

സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത ക്വിസ് നടത്തുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നഅധ്യാപകരുടെ സൗകര്യാർഥം 4 സെറ്റ് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഒറ്റ A4 ഷീറ്റില്‍ പ്രിന്റെ് എടുക്കാവുന്ന(front and Back) പാകത്തിലാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് എം.എല്‍.പി സ്കൂളിലെ ശ്രീ ഷാജല്‍ കക്കോടി സര്‍.അദ്ദേഹത്തോട് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്നുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNOAD INDEPENDENCE DAY QUIZ QUESTIONS AND ANSWERS  - 4 SETS IN PRINTABLE FORMAT IN A SINGLE A4 SHEET
OTHER WORKS BY SHAJAL KAKKODI 
INDEPENDENCE DAY QUIZ QUESTIONS IN 4 LANGUAGES - PRESENTATION BY SHAJAL KAKKODI

No comments:

Post a Comment