കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 12 August 2017

WORKSHEETS FOR TEACHING GRAMMAR FOR STD 9 ENGLISH BY LEENA V

Smt.Leena V; HSA, GHSS Kodunallur, Thrissur has prepared a few worksheets for teaching  Grammar for Std 9, English. Sheni Blog team extend our heartfelt gratitude to Leena teacher for sharing the valuable resource with our blog.
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET FOR CONVERSATION  PRACTICE
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET FOR TEACHING EDITING  
OTHER RESOURCES BY LEENA V  
WORKSHEETS TO TEACH ENGLISH GRAMMAR FOR STANDARD 10

No comments: