സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 6 August 2017

PRESENTATION ON HIROSHIMA - NAGASAKI DAY

Hiroshima Day is not a day of celebration; it is a day of remembrance. This sombre observance is a reminder of a quarter of a million souls who have perished due to a single catastrophic explosion on a Monday morning of the 6th of August 1945 in Hiroshima, brought about by an American nuclear attack.
This presentation prepared by Shylesh M  Bhat , LPSA ,SSALP School , Mudoorthoke, Vorkady, Kasaragod of rememebers us the horrific tragedy of Nuclear attack and its after effects.This presentation can be displayed in the classroom to make the children aware of the importance of the day .
Sheni school blog team takes this opportunity to thank Sri Shyleesh M Bhat for sharing the slideshow presentation with us.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION

No comments: