കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 6 August 2017

PRESENTATION ON HIROSHIMA - NAGASAKI DAY

Hiroshima Day is not a day of celebration; it is a day of remembrance. This sombre observance is a reminder of a quarter of a million souls who have perished due to a single catastrophic explosion on a Monday morning of the 6th of August 1945 in Hiroshima, brought about by an American nuclear attack.
This presentation prepared by Shylesh M  Bhat , LPSA ,SSALP School , Mudoorthoke, Vorkady, Kasaragod of rememebers us the horrific tragedy of Nuclear attack and its after effects.This presentation can be displayed in the classroom to make the children aware of the importance of the day .
Sheni school blog team takes this opportunity to thank Sri Shyleesh M Bhat for sharing the slideshow presentation with us.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION

No comments: