29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 21 August 2017

SSLC HINDI - FIRST TERM MODEL QUESTION PAPER AND QUESTIONS FROM CHAPTER ONE OF UNIT 2 BY ARUN DAS S.R

പത്താം ക്ലാസ്സ് ഹിന്ദി പാഠ പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാം യുണിറ്റിലെ ആദ്യ പാഠത്തില്‍നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും  ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയുടെ ഒരു മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറും തയ്യാറാക്കി ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് പട്ടാഞ്ചേരി ഗവ: ഹൈസ്കൂളിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അരുണ്‍ദാസ് സര്‍. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായ ചോദ്യപേപ്പര്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേമി ബ്ലോഗിന് അയച്ച് തന്ന ശ്രീ അരുണ്‍ ദാസ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. 10ാം ക്ലാസ് -ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയുടെ മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പര്‍  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക.
2.പത്താം ക്ലാസ് രണ്ടാം യുണിറ്റിലെ ആദ്യ പാഠത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍  ഇവിടെ ക്ലിക്ക്ചെയ്യുക.

OTHER WORKS BY ARUNDAS S R 
1.STANDARD 9 - CHAPTER 1 -  पुल बनी थी माँ  -MODEL WORKSHEET
2.STANDARD 10 - CHAPTER 1  - बीरबहूटी -MODEL WORKSHEET 1
3.STANDARD 10 - CHAPTER 1  - बीरबहूटी -MODEL WORKSHEET 2

CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION - BEER BAHUTI

No comments: