29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 25 August 2017

FIRST TERM EXAM 2017 - ENGLISH - STD 8, 9, 10 - ANSWER KEY BY MATHEW M.J

ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് 8, 9, 10 ചോദ്യപേപ്പറുകളുടെ ഉത്തര സൂചികകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയക്കുകയാണ് ചേര്‍ത്തല സെന്റ് മേറീസ്  ജി.എച്ച്.എസ്സിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ മാത്യൂ എം.ജെ സര്‍. അദ്ദേഹത്തിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. STANDARD 10 - ENGLISH - ANSWER KEY
2.STANDARD 9 - ENGLISH - ANSWER KEY
3.STANDARD 8 - ENGLISH - ANSWER KEY

No comments: