കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 2 September 2017

STD 10 - SOCIAL CHAPTER 5 - TEACHING AID, TEACHING MANUAL AND UNIT PLAN BY MICHAEL ANGELO

Sri Michael Angelo M.A, St.Mary's High School Palliport, Ernakulam has shared with our blog a Teaching Aid in the form of presentation for std 10 - History Chapter 5 - "Culture and Nationalism". He has also shared  a Teaching Manual and a Unit plan fort this chapter.Sheni blog team Team is Thankful to him for his contribution and wholehearted support to the blog.
To download Teaching Aid History Std 10 - chapter 5 Click  here 
To download Teaching Manual Click here
To download Unit Plan Click Here

RELATED POSTS
SOCIAL SCIENCE I AND SOCIAL II - CHAPTER 3- TEACHING AID
STD 10 HISTORY- CHAPTER 4 - BRITISH EXPLOITATION AND RESISTANCE- TEACHING AID
SOCIAL SCIENCE TEACHING AIDS FOR STD 10 CHAPTER 1&2 HISTORY , GEOGRAPHY

No comments: