സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 13 July 2016

SOCIAL SCIENCE TEACHING AIDS FOR STD 10

Mr.Michael Angelo M.A ;HSA of St.Mary's High School Palliport, Ernakulam has shared with us Teaching Aids for Std10  - History Chapter 1 ,2 and Geography Chapter 1 , 2 which will be extremely useful for both Teachers and Students.Sheni school blog team  appreciates his hard work and dedication .Download the Teaching Aids from the links given below. Forget not to cast your opinion through comments. Sheni blog Team  expect his support and encouragement in future too.
HISTORY
Chapter 1.Revolutions that Influenced the World  -Click here to download
Chapter 2.World In the 20th Century - Click here to download 
GEOGRAPHY
Chapter 1.Seasons And Time -
Click here to download
Chapter 2.In Search of the Source of Wind - Click here to download

No comments: