29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 18 August 2017

SSLC PHYSICS - PRESENTATION ON MUTUAL INDUCTION CHAPTER3

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിലെ മ്യൂച്ചൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ഐ സി ടി  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് പാലക്കാട് പെരിങ്ങോട് എച്ച്.എസ്സിലെ രവി സര്‍.ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു വീഡിയോ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് .ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.പ്രസന്റേഷന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയികുമല്ലോ..
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON MUTUAL INDUCTION - STD 10 - PHYSICS
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE VIDEO ON MUTUAL INDUCTION
OTHER RESOURCES BY RAVI P - CLICK HERE

No comments: