29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 17 August 2017

SSLC SOCIAL STUDY NOTE - CHAPTER 4 - BRITISH EXPLOITATION AND RESISTANCE

British Exploitation and Resistance
  ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെറുത്തു നിൽപുകളും.
ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ അടിത്തറയിട്ട 1757-ലെ പ്ലാസി യുദ്ധത്തിനു ശേഷം 1857-ലെ ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള കാലത്ത് അവരുടെ നയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരെ, ഗോത്രവർഗക്കാരെ, കരകൗശലക്കാരെ, ശിപായിമാരെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ എങ്ങിനെ ബാധിച്ചെന്നും അതൃപ്തരായ ജനത ദുരിതങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻ നടത്തിയ ഒറ്റപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങളും സംഘടിത കലാപങ്ങളും വിനിമയം ചെയ്ത് ക്ഷാമത്തിന്റേയും മരണത്തിന്റേയും ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് ഇന്ത്യയെ സാമ്പത്തികമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ എങ്ങനെ ചോർത്തുന്നുവെന്നും ബംഗാൾ വിഭജനവും ദേശീയതയുടെ ആരംഭവും ചർച്ചചെയ്ത് ആദ്യകാല ദേശീയ നേതക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയുമാണ് ഈ യൂനിറ്റ് അവസാനിക്കുന്നത്.
**പഠന വിഭവം ഷേണി ബ്ലോഗില്‍ പങ്ക്‌വെച്ച ശ്രീ വാഹിദ് സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD STUDY NOTE ON BRITISH EXPLOITATION AND RESISTANCE

No comments: