സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 1 August 2017

STANDARD 9 - ENGLISH - UNIT 2 -PRESENTATION BASED ON THE POEM - "SONG OF A DREAM"

Sri Nidhiesh Sebastian HSA,  St Joseph's HSS, Thiruvanathapuram has prepared a presentation based on the Poem "Song of a dream " of Std 9 ,English .Sheni School blog team extend our heartfelt gratitude to Nidhiesh Sebastian sir for sharing the valuable resource with our blog viewers.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION BASED ON THE POEM "SONG OF A DREAM" (odp file - ubuntu)
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE pdf  FILE

OTHER RESOURCES BY NIDHIESH SIR
STANDARD 10 - PRESENTATION BASED ON THE LESSON - MOTHER TO SON

No comments: