സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 1 August 2017

STANDARD 9 - ENGLISH - UNIT 2 -PRESENTATION BASED ON THE POEM - "SONG OF A DREAM"

Sri Nidhiesh Sebastian HSA,  St Joseph's HSS, Thiruvanathapuram has prepared a presentation based on the Poem "Song of a dream " of Std 9 ,English .Sheni School blog team extend our heartfelt gratitude to Nidhiesh Sebastian sir for sharing the valuable resource with our blog viewers.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION BASED ON THE POEM "SONG OF A DREAM" (odp file - ubuntu)
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE pdf  FILE

OTHER RESOURCES BY NIDHIESH SIR
STANDARD 10 - PRESENTATION BASED ON THE LESSON - MOTHER TO SON

No comments:

Post a Comment