കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 1 August 2017

STANDARD 9 - ENGLISH - UNIT 2 -PRESENTATION BASED ON THE POEM - "SONG OF A DREAM"

Sri Nidhiesh Sebastian HSA,  St Joseph's HSS, Thiruvanathapuram has prepared a presentation based on the Poem "Song of a dream " of Std 9 ,English .Sheni School blog team extend our heartfelt gratitude to Nidhiesh Sebastian sir for sharing the valuable resource with our blog viewers.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION BASED ON THE POEM "SONG OF A DREAM" (odp file - ubuntu)
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE pdf  FILE

OTHER RESOURCES BY NIDHIESH SIR
STANDARD 10 - PRESENTATION BASED ON THE LESSON - MOTHER TO SON

No comments: