സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 13 September 2017

GamWebPdf - WEB PAGE TO PDF CONVERTER APPLICATION IN A SINGLE CLICK

In this Post Sri Pramod Moorthy, HSA(Mathematics), TSNMHS Kundurkunnu ,Palakkad is sharing with us an open source library GUI application to convert a web page into PDF format in just a single click.
It is a front-end GUI for the web kit library which is open and free....
Sheni School Blog team extend our heartfelt gratitude to Sri Pramod Moorthy Sir for sharing such a useful application with our blog viewers
*Download the .tar.gz file to your desktop and extract to the /Desktop folder.
*Open the extracted folder , give the execution permission to the mnp.sh file.
Double click and install.
To run
1.Application - Internet-GamWebPdf
How it works :
2.Copy the URL address of the webpage from the address bar of your browser and paste it in the yellow text box of the application window.
3.Then the application window will be expanded and the terminal process will be displayed beneath it.
4.After the process click on the Oen PDF button to view the pdf.
5.Since the library file has to be downloaded from net, you should have net connectivity while the installation process... (It may take time...according to the speed of connection)
OS : edubuntu (>=14.04)
**If u have any doubts about the application don't hesitate to contact us ..
CLICK HERE TO DOWNLOAD GamWebPdf.tar.gz

1 comment:

D Anujith said...

One of the fine works, very useful to me , seeks more, Thank You Moorthy Sir and Raveendranatha Sir

Anujith Devadasan
HSA (English)
SN HSS Uzhamalakkal
Thiruvananthapuram