**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 13 September 2017

GamWebPdf - WEB PAGE TO PDF CONVERTER APPLICATION IN A SINGLE CLICK

In this Post Sri Pramod Moorthy, HSA(Mathematics), TSNMHS Kundurkunnu ,Palakkad is sharing with us an open source library GUI application to convert a web page into PDF format in just a single click.
It is a front-end GUI for the web kit library which is open and free....
Sheni School Blog team extend our heartfelt gratitude to Sri Pramod Moorthy Sir for sharing such a useful application with our blog viewers
*Download the .tar.gz file to your desktop and extract to the /Desktop folder.
*Open the extracted folder , give the execution permission to the mnp.sh file.
Double click and install.
To run
1.Application - Internet-GamWebPdf
How it works :
2.Copy the URL address of the webpage from the address bar of your browser and paste it in the yellow text box of the application window.
3.Then the application window will be expanded and the terminal process will be displayed beneath it.
4.After the process click on the Oen PDF button to view the pdf.
5.Since the library file has to be downloaded from net, you should have net connectivity while the installation process... (It may take time...according to the speed of connection)
OS : edubuntu (>=14.04)
**If u have any doubts about the application don't hesitate to contact us ..
CLICK HERE TO DOWNLOAD GamWebPdf.tar.gz

1 comment:

D Anujith said...

One of the fine works, very useful to me , seeks more, Thank You Moorthy Sir and Raveendranatha Sir

Anujith Devadasan
HSA (English)
SN HSS Uzhamalakkal
Thiruvananthapuram