**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 13 September 2017

SSLC ICT - CHAPTER 4 - PYTHON GRAPHICS - THEORY NOTE

പത്താം ക്ലാസ് ഐ.ടി നാലാം അധ്യായത്തിലെ വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ , പ്രാക്ടിക്കല്‍ നോട്ട് എന്നിവ ഈ ബ്ലോഗില്‍ മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.ഇപ്പോളിതാ ഐ.ടി നാലാം അധ്യായത്തിലെ തിയറി  നോട്ട്  പ്രേക്ഷകര്‍ക്കായി വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്.ഈ നോട്ട് തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലേയ്ക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് സി.കെ.എച്ച്.എസ്.എസ്. മണിമൂളി സ്കൂളിലെ ശ്രീമതി ഹൗലത്ത്  ടീച്ചര്‍ .ശ്രീമതി ഹൗലത്ത് ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
IT THEORY NOTES STD 10 - CHAPTER 4
MORE RESOURCES BY HOWLATH K
IT THEORY NOTES STD 10 -CHAPTER 3
IT THEORY NOTES STD 10 -CHAPTER 2
IT THEORY NOTES STD 10 -CHAPTER 1

1 comment:

Anonymous said...

വളരെ സഹായകരമായ നോട്ടുകൾ. നന്ദി ടീച്ചർ