കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 20 September 2017

STANDARD 9 - CHAPTER 5 - ICT VIDEO TUTORIAL BY IT@SCHOOL PROJECT

ഒമ്പതാ ക്ലാസ് 5ാം അധ്യായമായ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രായോഗിക പാഠശാല എന്ന അധ്യായത്തിലെ Gplates നെ കുറിച്ചുള്ള  വീഡിയോ ട്യട്ടോറിയല്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയത് IT@School Project ആണ്.
വീഡിയോ  ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

RELATED POSTS
ICT STD 10 - CHAPTER 3 - WEB DESIGNING - IT JALAKAM CSS - VIDEO TUTORIAL - VICTERS CHANNEL

No comments: