സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 8 September 2017

TEACHING MANUALS FOR UNIT 3 OF STD 9 AND 10 BY LEENA V

In this post Sheni school blog team is presenting Teaching manuals for Unit 3 of Std 9 and 10 English, Prepared by Smt.Leena V, HSA English, GHSS Kodungallur. Sheni blog Team express our heartfelt gratitude to Smt.Leena for her sincere effort.
STANDARD 10
1.STANDARD 10 - UNIT 3 - THE TWO BROTHERS -TEACHING MANUAL -  CLICK HERE
2.STANDARD 10 -UNIT 3 -THE BEST INVESTMENT I EVER MADE -CLICK HERE
3.STANDARD 10 - UNIT 3  - THE BALLAD OF FATHER GILLIGAN-CLICK HERE 
STD 9 
II .STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 -TEACHING MANUAL(LISTEN TO THE MOUNTAIN , SONG OF THE RAIN )  - CLICK HERE

No comments: