**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 9 September 2017

SSLC ICT VIDEO TUTORIALS CHAPTER 4 PYTHON GRAPHICS

പത്താം ക്ലാസിലെ ഐ.സി.ടി. പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാലാം അദ്ധ്യായമായ പൈത്തണ്‍ ഗ്രാഫിക്‌സിലെ വീഡിയോടൂട്ടോറിയല്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് കൽപകാഞ്ചേരീ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ സുശീൽ കുമാർ സർ.ഷേണി സ്കൂൾ ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.

1. STD 10, CHAPTER- 4, WINDOWS IN IDLE

2. STD 10, CHAPTER- 4, PYTHON SHELL

3. STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.1

4. STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.2

5. STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.3 & 4,4

6. STD 10, CHAPTER- 4 ( EDITING PYTHON FILES )

7. STD 10, CHAPTER- 4 ( FOR LOOP )

8. STD 10, CHAPTER- 4 ( NESTED LOOP

9. STD 10, CHAPTER- 4 ( ACTIVITY 4.4-2 )

10. STD 10, CHAPTER- 4 ( ACTIVITY 4.5)

11. STD 10, CHAPTER- 4 ( ACTIVITY 4.6)

No comments: