29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 9 September 2017

SSLC ICT VIDEO TUTORIALS CHAPTER 4 PYTHON GRAPHICS

പത്താം ക്ലാസിലെ ഐ.സി.ടി. പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാലാം അദ്ധ്യായമായ പൈത്തണ്‍ ഗ്രാഫിക്‌സിലെ വീഡിയോടൂട്ടോറിയല്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് കൽപകാഞ്ചേരീ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ സുശീൽ കുമാർ സർ.ഷേണി സ്കൂൾ ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.

1. STD 10, CHAPTER- 4, WINDOWS IN IDLE

2. STD 10, CHAPTER- 4, PYTHON SHELL

3. STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.1

4. STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.2

5. STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.3 & 4,4

6. STD 10, CHAPTER- 4 ( EDITING PYTHON FILES )

7. STD 10, CHAPTER- 4 ( FOR LOOP )

8. STD 10, CHAPTER- 4 ( NESTED LOOP

9. STD 10, CHAPTER- 4 ( ACTIVITY 4.4-2 )

10. STD 10, CHAPTER- 4 ( ACTIVITY 4.5)

11. STD 10, CHAPTER- 4 ( ACTIVITY 4.6)

No comments: