29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 10 September 2017

STANDARD 9- ENGLISH PRESENTATION TO TEACH THE PROSE LESSON"LISTEN TO THE MOUNTAIN" BY LEENA V

Smt.Leena V ; a familiar name to the viewers of Sheni blog is back with a Power Point presentation to teach the prose lesson Listen to the Mountain in  Std 9  English, Unit 3 .Sheni School Blog Team takes this opportunity to appreciate Smt.Leena Teacher for her dedication and selfless service.
CLICK HERE TO DOWNLOAD  PRESENTATION  TO TEACH "LISTEN TO THE MOUNTAIN
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PDF VERSION 

No comments: