29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 10 September 2017

STANDARD 8 - ENGLISH - TEACHINGT MANUAL FOR UNIT 3 , PROSE AND POEMS

Smt.Leena V; HSA, English, GHSS Kodungallur has prepared Teaching manual for Std 8, English of Unit 3, Prose and Poems. Sheni School Blog team express our heartfelt gratitude to Smt. Leena for her great work .
Click Here to download Teaching Manual for Unit 3 , English  

FOR MORE RESOURCES  BY LEENA V  - CLICK HERE

No comments: