29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 11 September 2017

SSLC PHYSICS - CHAPTER 4 - POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION - SLIDESHOW PRESENTATION

പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് നാലാം അധ്യായത്തിലെ പവാർ പ്രേഷണവും വിതരണവും എന്ന പാഠ ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഐ സി ടി  പ്രസന്റേഷന്‍ ഷേണി  ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെറിങ്ങോട് എച്.എച്.എസ്സിലെ ശ്രീ രവി. പി സര്‍.ഈ പ്രസന്റേഷന്‍ ഉബുണ്ടുവില്‍ മാത്രമേ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയുള്ളു.ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SIDESHOW PRESENTATION ON POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION  STD 10 - CHAPTER 4
For more resources by Ravi Click Here

No comments: