29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 11 September 2017

സ്കൂള്‍ തല കലോത്സവം - ചില മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍

 അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ 1st ടേം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു...
 മേളകളുടെ സമയമായി... ഓരോന്നിനും ആവശ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്..
 സ്കൂൾ കലാമേളയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണിവിടെ...
            സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി
              ചിത്ര കലാധ്യാപകൻ
ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ , കാട്ടിലങ്ങാടി , മലപ്പുറം ജില്ല
 സ്കൂള്‍ തല കലോത്സവം  - ചില മുന്നോരുക്കങ്ങള്‍ - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

No comments: