കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 16 October 2017

GRAMMAR THROUGH CONVERSATION BASED ON THE QUESTION ASKED IN FIRST TERM EXAM 2017

Sri Mahmud K, IAEHSS, Kottakkal, Vatakara is sharing some grammatical terms explained in connection with a conversation question in the First Terminal Evaluation 2017 for std X.   Conversational questions are actually multiple questions often asked to test students' knowledge in various grammatical terms.Shenischool blog extend our the heartfelt gratitude to Sri  Mahmud for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD GRAMMATICAL TERMS IN CONNECTION WITH A CONVERSATION QUESTION

MORE RESOURCES BY MAHMUD SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD NOTES AND INSTRUCTIONS ON VARIOUS COMPOSITION TOPICS 
STANDARD 10 - ENGLISH - DANGER OF A SINGLE STORY - AUDIO OF THE SPEECH
CLICK HERE TO DOWNLOAD  COMMON FIGURES OF SPEECH AND GRAMMATICAL EXPRESSIONS

No comments: