**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 17 October 2017

KASARAGOD DIST SCIENCE QUIZ QUESTIONS 2017 - SUB DIST LEVEL

കേരള സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന കാസറഗോഡ്  ഉപജില്ലാ സയന്‍സ് ക്വിസ്  ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ അയച്ചു തന്നു സഹകരിച്ച കുമ്പള ഉപജില്ലാ സയന്‍സ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ പ്രമോദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SUB DIST LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2017 LP
SUB DIST LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2017 UP
SUB DIST LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2017 HS
SUB DIST LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2017 HSS
RELATED POSTS
SUB DISTRICT LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2016 - HS
SUB DISTRICT LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2016 - UP
SUB DISTRICT LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2016 - LP

SCIENCE QUIZ 2015 SUB DISTRICT LEVEL
UP SECTION 2015
HS SECTION 2015
HSS SECTION 2015

SCIENCE TALENT SEARCH EXAM QUESTION PAPER  

No comments: