2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 7 October 2017

SSLC BIOLOGY AND PHYSICS VIDEO LESSONS CHAPTER 4

പത്താം ക്ലാസ് ജീവശാസ്ത്ര പാഠത്തിലെ അകറ്റി നിര്‍ത്താം രോഗങ്ങളെ എന്ന  നാലാം അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയലുകളും , പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് നാലാം അധ്യായമായ ക്രിയാശീല  ശ്രേണിയും  വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും എന്ന പാഠത്തിലെ വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയലുകളും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ ശ്രീ സണ്ണി തോമസ് സര്‍. ശ്രീ സണ്ണി തോമസ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
BIOLOGY STD 10
1.BIOLOGY| Class 10 PART-1 ||Dengue fever |Keeping Diseases Away| | Chapter 4 |CLASS 10| | KERALA
2.BIOLOGY| Class 10 PART-2 |HIV / AIDS|Keeping Diseases Away| | Chapter 4 |CLASS 10| | KERALA
3.BIOLOGY| Class 10 PART-3 |TUBERCULOSIS|Keeping Diseases Away| | Chapter 4 |CLASS 10| | KERALA
4.BIOLOGY| Class 10 PART-4|RINGWORM|Keeping Diseases Away| | Chapter 4 |CLASS 10| | KERALA
5.BIOLOGY| Class 10 PART-5|Athlete's foot|Keeping Diseases Away| | Chapter 4 |CLASS 10| | KERALA
PHYSICS STD 10
1.PHYSICS| PART 1 - CHAPTER 4 -Power generation|Power Stations | 2016 | | CLASS 10 KERALA
2.PHYSICS| PART 2 - CHAPTER 4 -Power generation|Types of Power Stations | 2016 | | CLASS 10
3.PHYSICS| PART 3 - CHAPTER 4 -|Power Transmission | 2016 | | CLASS 10 KERALA
4.PHYSICS| PART 4 - CHAPTER 4 -|Power Loss | 2016 | | CLASS 10 KERALA
5.PHYSICS||Power Distribution |PART 5 - CHAPTER 4 -2017 | | CLASS 10 KERALA
6.PHYSICS||Star and Delta Connections, Power Grid, Power cut |PART 6 | | CLASS 10 KERALA

No comments: