2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 7 October 2017

SSLC BIOLOGY AND PHYSICS VIDEO LESSONS CHAPTER 4

പത്താം ക്ലാസ് ജീവശാസ്ത്ര പാഠത്തിലെ അകറ്റി നിര്‍ത്താം രോഗങ്ങളെ എന്ന  നാലാം അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയലുകളും , പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് നാലാം അധ്യായമായ ക്രിയാശീല  ശ്രേണിയും  വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും എന്ന പാഠത്തിലെ വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയലുകളും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ ശ്രീ സണ്ണി തോമസ് സര്‍. ശ്രീ സണ്ണി തോമസ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
BIOLOGY STD 10
1.BIOLOGY| Class 10 PART-1 ||Dengue fever |Keeping Diseases Away| | Chapter 4 |CLASS 10| | KERALA
2.BIOLOGY| Class 10 PART-2 |HIV / AIDS|Keeping Diseases Away| | Chapter 4 |CLASS 10| | KERALA
3.BIOLOGY| Class 10 PART-3 |TUBERCULOSIS|Keeping Diseases Away| | Chapter 4 |CLASS 10| | KERALA
4.BIOLOGY| Class 10 PART-4|RINGWORM|Keeping Diseases Away| | Chapter 4 |CLASS 10| | KERALA
5.BIOLOGY| Class 10 PART-5|Athlete's foot|Keeping Diseases Away| | Chapter 4 |CLASS 10| | KERALA
PHYSICS STD 10
1.PHYSICS| PART 1 - CHAPTER 4 -Power generation|Power Stations | 2016 | | CLASS 10 KERALA
2.PHYSICS| PART 2 - CHAPTER 4 -Power generation|Types of Power Stations | 2016 | | CLASS 10
3.PHYSICS| PART 3 - CHAPTER 4 -|Power Transmission | 2016 | | CLASS 10 KERALA
4.PHYSICS| PART 4 - CHAPTER 4 -|Power Loss | 2016 | | CLASS 10 KERALA
5.PHYSICS||Power Distribution |PART 5 - CHAPTER 4 -2017 | | CLASS 10 KERALA
6.PHYSICS||Star and Delta Connections, Power Grid, Power cut |PART 6 | | CLASS 10 KERALA

No comments: