ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 4 October 2017

SSLC MATHEMATICS - CHAPTER 5 - TRIGNOMETRY - VIDEO TUTORIALS BY SUNNY THOMAS C T

SSLC 2017 MATHS TRIGONOMETRY 
പത്താ ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ 5ാം അധ്യായമായ ത്രികോണമിതി എന്ന പാഠത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന 39 വീഡിയോകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗുമായി പങ്കുുവെയ്കുകയാണ് സെന്റ് അഗസ്റ്റിന്‍ ട്യൂഷന്‍ സെന്ററിലെ  ഡയറക്ടറും അധ്യാപകന്നും ആയ ശ്രീ സണ്ണി തോമസ് സര്‍.ഈ അധ്യായത്തില്‍ വരുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തര വിശദീകരണം വീഡിയോവിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുയാണ് ശ്രീ സണ്ണിതോമസ് സര്‍.കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രയാസമേറിയ നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ അനായാസേന മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ ഈ വീഡിയോകള്‍ ഒരു മുതല്‍കൂട്ടായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല.ശ്രീ സണ്ണി തോമസ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
1. MATHS| PART 1- Ch.5 -Trigonometry |Trigonometric Ratios| 2016 | | CLASS 10 KERALA

2.MATHS| PART 2- Ch.5 -Trigonometry |Values of 45°- Angle Ratios| 2016 | | CLASS 10 KERALA


3.MATHS| PART3- Ch.5 -Trigonometry |Values of 30°,60°- Angle Ratios| 2016 | | CLASS 10 KERALA


4.MATHS| PART 4 - Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q1| 2016 | | CLASS 10 KERALA


5.MATHS| PART 5 - Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q2| 2016 | | CLASS 10 KERALA


6.MATHS| PART 6 - Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q3| 2016 | | CLASS 10 KERALA


7.MATHS| PART 7 - Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q4| 2016 | | CLASS 10 KERALA


8.MATHS| PART 8- Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q5| 2016 | | CLASS 10 KERALA


9.MATHS| PART - 9 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q6| 2016 | | CLASS 10 KERALA


10.MATHS| PART - 10 Ch.5 -Trigonometry |finding missing sides | 2016 | | CLASS 10 KERALA


11.MATHS| PART - 11 Ch.5 -Trigonometry |finding missing sides (2)| 2016 | | CLASS 10 KERALA


12.MATHS| PART - 12 Ch.5 -Trigonometry |Area of a Triangle| 2016 | | CLASS 10 KERALA


13.MATHS| PART - 13 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q1| 2016 | | CLASS 10 KERALA


14.MATHS| PART - 14 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q2| 2016 | | CLASS 10 KERALA


15.MATHS| PART - 15 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q3| 2016 | | CLASS 10 KERALA


16.MATHS| PART - 16 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q4| 2016 | | CLASS 10 KERALA


17.MATHS| PART - 17 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q5| 2016 | | CLASS 10 KERALA


18.MATHS| PART - 18 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q6| 2016 | | CLASS 10 KERALA


19.MATHS| PART - 19 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q7| 2016 | | CLASS 10 KERALA


20.MATHS| PART - 20 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q 8| 2016 | | CLASS 10 KERALA


21.MATHS| PART - 21 Ch.5 -Trigonometry |Trigonometry and Circles| 2016 | | CLASS 10 KERALA


22.MATHS| PART - 22 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.3 Q 1| 2016 | | CLASS 10 KERALA


23.MATHS| PART - 23 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.3 Q 2| 2016 | | CLASS 10 KERALA


24.MATHS| PART - 24 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.3 Q 3| 2016 | | CLASS 10 KERALA


25.MATHS| PART - 25 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.3 Q 4| 2016 | | CLASS 10 KERALA


26.MATHS| PART - 26 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.3 Q 5| 2016 | | CLASS 10 KERALA


27.MATHS| PART - 27 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.4 Q 1| 2016 | | CLASS 10 KERALA


28.MATHS| PART - 28 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.4 | |Q 2| 2016 | | CLASS 10 KERALA


29.MATHS| PART - 29 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.4 | |Q 3| 2016 | | CLASS 10 KERALA

30.MATHS| PART - 30 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.4 | |Q 4| 2016 | | CLASS 10 KERALA

31.MATHS| PART - 31 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.4 | |Q 5| 2016 | | CLASS 10 KERALA

32.MATHS| PART - 32 Ch.5 -Trigonometry |Height and Distances| 2016 | | CLASS 10 KERALA

33.MATHS| PART - 33 Ch.5 -Trigonometry |Height and Distances- 2| 2016 | | CLASS 10 KERALA

34.MATHS| PART - 34 Ch.5 -Trigonometry |Height and Distances- 3| 2016 | | CLASS 10 KERALA

35.MATHS| PART - 35 Ch.5 -Trigonometry |Height and Distances- 4| 2016 | | CLASS 10 KERALA

36.MATHS| -Trigonometry |Height & Distance| PART - 36- Q1| 2017 | | CLASS 10 KERALA

37.MATHS| -Trigonometry |Height & Distance| PART - 37- Q 2| 2017 | | CLASS 10 KERALA

38.MATHS| -Trigonometry |Height & Distance| PART - 38- Q3| 2017 | | CLASS 10 KERALA

39.MATHS| -Trigonometry |Height & Distance| PART - 39- Q4| 2017 | | CLASS 10 KERALA

No comments: