**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 27 October 2017

SSLC MATHS - WORKSHEETS FOR BELOW AVERAGE STUDENTS (Mal and Eng.Med)MODULE

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തില്‍ ശരാശരിയില്‍ താഴെ പഠന നിലവാരമുള്ള കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള പത്ത് മൊഡ്യൂലുകളില്‍ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂലാണ് ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.ഇംഗ്ലീഷ് , മലയാളം ഭാഷകളിലുള്ള ഇവ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലേക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളേവര്‍ക്കും സുപരിചിതനായ വരാപ്പുഴ Holy Infants Boys High School ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ജോണ്‍ പി. എ സര്‍.ശ്രീ ജോണ്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
Module 1- worksheets for below average students - Mal.Med.
Module 1- worksheets for below average students -Eng.Med.

MORE RESOURCES BY SRI JOHN P.A
MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 1(MAL &ENG)
MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 2 (MAL &ENG)
MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 3(MAL)

MATHS STD 10 - REVISION TEST  PAPER SET 3 (ENG)
MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 4(MAL )

MATHS STD 10 - REVISION TEST SERIES SET 4 (ENG MED) 

No comments: