**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 30 October 2017

STANDARD 10 - PHYSCS CHAPTER 6 - VIDEO TUTORIAL AND ICT CHAPTER 6 - VIDEO TUTORIALS

 പത്താം ക്ലാസിലെ ഐ.ടി. പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആറാം അദ്ധ്യയത്തിന്റെ ടൂട്ടോറിയലും  അതോടൊപ്പം തന്നെ പത്താംക്ലാസിലെ ഫിസിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആറാം അദ്ധ്യയത്തിലെ  മഴവില്ല്  എന്ന ഭാഗത്തിന്റെ വീഡിയോ ടൂട്ടോറിയലും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലേയ്ക്ക്  അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടുക്കാര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കല്പകാഞ്ചേരിയിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ സുശീല്‍ കുമാര്‍ സര്‍. ശ്രീ സുശീല്‍ കുമാര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
PHYSICS STD 10 CHAPTER 6 - VIDEO TUTORIAL
Physics chapter 6- Rainbow
ICT STANDARD 10 - CHAPTER 6- VIDEO TUTORIALS 
SUNCLOCK
01. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - INTRODUCTION
02. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - ACTIVITY 6.1
03. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - ACTIVITY 6.2
04. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - AYANAM 
05. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - SUNRISE - MOSCOW AND SYDNEY
WIKIMAPIA
06. WIKIMAPIA - STD 10, CHAPTER 6 - Activity 6.4 - My home also on the map
 QGIS 
07. Map Reading - STD 10 CHAPTER 6 - Activity 6.6 - Adding new information (WELL) 
08. BUFFERING - STD 10, CHAPTER 6 - Map Reading - Activity 6.7 -
09. CONTOUR LINE - MAP READING - STD 10 - CHAPTER 6
10.STD 10, QUESTION 6, QGIS - NEW PRINT COMPOSER

No comments: