ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 12 October 2017

STANDARD 8 - ENGLISH - VIDEO OF THE LESSON "THE SOWER" BY ARUN KUMAR A R

Mr. Arun Kumar A.R HSA ;English ,GHSS Puthoor, Kollam ,shares with us a Video lesson of the poem "The Sower" in the text book of English, Std 8.Sheni School blog team extend our heartfelt gratitude to Sri Arun kumar  for the wonderful video lesson.
Click here to download the Video lesson  - "The sower"

 
FOR MORE RESOURCES BY ARUN KUMAR - CLICK HERE

No comments: