സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 12 October 2017

STANDARD 8 - ENGLISH - VIDEO OF THE LESSON "THE SOWER" BY ARUN KUMAR A R

Mr. Arun Kumar A.R HSA ;English ,GHSS Puthoor, Kollam ,shares with us a Video lesson of the poem "The Sower" in the text book of English, Std 8.Sheni School blog team extend our heartfelt gratitude to Sri Arun kumar  for the wonderful video lesson.
Click here to download the Video lesson  - "The sower"

 
FOR MORE RESOURCES BY ARUN KUMAR - CLICK HERE

No comments: