സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 12 October 2017

STANDARD 9 -ENGLISH - UNIT 4 - DISCOURSES BASED ON THE JUNGLE AIR CRASH AND THE LAST LEAF

Smt.Leena V, HSA, GHSS Kodungallur, shares with us some possible Discourses based on the prose lessons 'The Jungle Air Crash' and 'The Last Leaf' of English, Std 9, Unit 4.
Sheni Blog team extend our heartfelt gratitude to Smt.Leena Teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON JUNGLE AIR CRASH AND THE LAST LEAF
FOR MORE RESOURSES BY LEENA V - CLICK HERE

No comments: