ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 12 October 2017

STANDARD 9 -ENGLISH - UNIT 4 - DISCOURSES BASED ON THE JUNGLE AIR CRASH AND THE LAST LEAF

Smt.Leena V, HSA, GHSS Kodungallur, shares with us some possible Discourses based on the prose lessons 'The Jungle Air Crash' and 'The Last Leaf' of English, Std 9, Unit 4.
Sheni Blog team extend our heartfelt gratitude to Smt.Leena Teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON JUNGLE AIR CRASH AND THE LAST LEAF
FOR MORE RESOURSES BY LEENA V - CLICK HERE

No comments: