**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 20 October 2017

STANDARD 9 - ENGLISH - PANEL DISCUSSION BASED ON THE LESSON "A LETTER FROM AN UNCLE" UNIT 3

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പുത്തൂരിലെ  വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍  9ാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് പാഠത്തിലെ 3ാം യൂനിറ്റിലെ "A Letter from an Uncle"  എന്ന പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു Panel Discussion ഷേണി ബ്ലോഗുമായി പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്. 9 C ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികള്‍ക്കും ഈ ഉദ്യമത്തിന് കുട്ടികള്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കിയ അരുണ്‍ കുമാര്‍ സാറിനും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
 
OTHER WORKS BY NEWS17 PUTHOOR 

No comments: