സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 26 November 2017

NuMATS QUESTION POOL BY DIET KOTTAYAM

ന്യൂമാത്സ് പരീക്ഷയുടെ ശൈലിയും ചോദ്യരീതികളും കൂടുതല്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഡയറ്റ് കോട്ടയം  തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യശേഖരമാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
CLICK HERE TO DOWNLOAD NuMATS QUESTION BANK 2017 BY DIET KOTTAYAM 

NuMATS Previous Year Question Papers 2014-15 and 2016-17

No comments: