ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 26 November 2017

NuMATS QUESTION POOL BY DIET KOTTAYAM

ന്യൂമാത്സ് പരീക്ഷയുടെ ശൈലിയും ചോദ്യരീതികളും കൂടുതല്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഡയറ്റ് കോട്ടയം  തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യശേഖരമാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
CLICK HERE TO DOWNLOAD NuMATS QUESTION BANK 2017 BY DIET KOTTAYAM 

NuMATS Previous Year Question Papers 2014-15 and 2016-17

No comments: