**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 12 November 2017

SSLC CHEMISTRY - CHAPTER 6 - NOMENCLATURE OF ORGANIC COMPOUND AND ISOMERISM - WORKSHEETS(ENG&MAL.MEDIUM)

പത്താം ക്ലാസ്   രസതന്ത്രം 6ാം അധ്യായത്തിലെ ഓർഗാനിക്ക്  സംയുക്തങ്ങൾ -നാമകരണവും 
ഐസോമറിസവും എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ (ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം മീഡിയം)ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം കല്ലറ ജി.വി.എച്ച്.എസ്സിലെ രസതന്ത്ര അധ്യാപകന്‍  ശ്രീ ഉന്മേഷ് സര്‍. ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
1. ഓർഗാനിക്ക്  സംയുക്തങ്ങൾ -നാമകരണവും ഐസോമറിസവും - വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍
2. Nomenclature of Organic Compounds  and Isomerism - Worksheets
 MORE RESOURCES BY UNMESH B  
മോള്‍ സങ്കല്പനം ഹാര്‍ഡ്സ്പോട്ട് വിശകലനം
വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്‍ -ഹാര്‍ഡ്സ്പോട്ട് വിശകലനം

STANDARD 10 - CHEMISTRY - CHAPTER 6 AND 7 - RADIO PROGRAMME BY UNMESH B
Click Here to download Selected Questions - Chemistry for Plus one Students
Click Here to download Selected Questions - Chemistry for Plus two Students

No comments: