**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 11 November 2017

STANDARD 10 - ENGLISH - CRITICAL APPRECIATION OF ALL POEMS AND AN APPENDIX OF COMMON FIGURES OF SPEECH BY MAHMUD K

 Here are notes on critical appreciation of all the poems in the 10th standard English textbook, prepared by Mahmud K, IAEHSS, Kottakkal, Vadakara.An appendix of the common figures of speech is also included to help students analyze and understand the poems and the notes well.Sheniblog Team extend our heartfelt gratitude to Sri Mahmud Sir for his  sincere venture/
CLICK HERE TO DOWNLOAD APPRECIATION OF ALL POEMS  - STD 10 AND APPENDIX OF COMMON FIGURES OF SPEECH
 MORE RESOURCES BY MAHMUD SIR
Grammar and Composition for standard X :  Vanka
Grammar and Composition for standard X:  Project tiger
Grammar and Composition for standard X:   The best investment I ever made
Grammar and Composition for standard X:   The Scholarship Jacket
Grammar and Composition for standard X:   Poetry
Grammar and Composition for standard X:   Adolf
Grammar and Composition for standard X:   The School Boy
Grammar and Composition for standard X:   My Childhood days

CLICK HERE TO DOWNLOAD GRAMMATICAL TERMS IN CONNECTION WITH A CONVERSATION QUESTION
CLICK HERE TO DOWNLOAD NOTES AND INSTRUCTIONS ON VARIOUS COMPOSITION TOPICS 
STANDARD 10 - ENGLISH - DANGER OF A SINGLE STORY - AUDIO OF THE SPEECH
CLICK HERE TO DOWNLOAD  COMMON FIGURES OF SPEECH AND GRAMMATICAL EXPRESSIONS

No comments: