**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 9 November 2017

NEST MATERIALS PART 3 - ENGLISH STD IV UNIT 3 - THE LANGUAGE OF BIRDS- WORKSHEETSAND TEACHING MANUALS

പാലക്കാട് ഡയറ്റ്  പുറത്തിറക്കിയ നാലാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷിനുള്ള Nourishing English Through Strengthening Talents(Nest)മറ്റീറിയല്‍സിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകളും ടീച്ചിംഗ് മാന്വലുകളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകരായ എല്‍.പി വിഭാഗത്തില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന്  വിശ്വസിക്കുന്നു. 
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD ENGLISH WORKSHEETS UNIT 3 - THE LANGUAGE OF BIRDS 
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACHING MANUAL UNIT 3 - THE LANGUAGE OF BIRDS
 MORE NEST RESOURCES 
1. PAPER BOAT - TEACHER PLAN
2.WORK SHEETS
3.BIG PICTURES
4.AUDIO
NEST MATERIALS PART 1
1.NEST Thrithala-A Try out Programme in Std 4-English 
Teaching Manual
worksheet 
Big Pictures 

No comments: