കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 8 November 2017

STANDARD 8 ENGLISH - TEACHING MANUALS FOR UNIT 4 (PROSE AND POETRY)BY LEENA V

Smt.Leena V; HSA,English, GHSS Kodungallur, Thrissur is sharing teaching Manuals(prose and poetry) for Unit 4 English, Std 8. Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to smt Leena teacher for her sincere effort
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACHING MANUALS FOR UNIT 4 (ALL CHAPTERS)ENGLISH - UNIT 4
FOR MORE RESOURCES BY LEENA V - CLICK HERE

No comments: