**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 7 November 2017

SSLC GEOGRAPHY - UNIT 7 -INDIA THE LAND OF BIODIVERSITIES - TEACHING MATERIALS BY MICHAEL ANGELO

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II India : The Land of Diversities  എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ പോസ്റ്റ്. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭൂവിഭാഗങ്ങളും, മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും ഈ പാഠഭാഗത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നു.ഈ പ്രസന്റേഷന്‍  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മാസ്റ്റര്‍ ട്രൈനര്‍ ശ്രീ മൈക്കിള്‍  ഏഞ്ചലോ സാര്‍.ശ്രീ മൈക്കിള്‍ ഏഞ്ചലോ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയികുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON INDIA- THE LAND OF BIO DIVERSITIES

No comments: