**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 6 November 2017

SSLC MATHEMATICS - WORKSHEETS FOR BELOW AVERAGE STUDENTS ENG . MEDIUM - MODULE 2

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തില്‍ ശരാശരിയില്‍ താഴെ പഠന നിലവാരമുള്ള കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പത്ത്  മൊഡ്യൂലുകളായി തയ്യാറാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്ന വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകളില്‍ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂലിലെ  ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.  കൂടാതെ മലയാള മീഡിയം വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകളില്‍  ചെറിയ പിശക് കണ്ടെത്തിയതിനാല്‍ തിരുത്തിയ വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകളും  ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെച്ച Holy infant Boys High School ലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ജോണ്‍ പി. എ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - ENG .MEDIUM MODULE 2
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - MAL MEDIUM (CORRECTED)  
MORE RESOURCES BY SRI  JOHN P.A
Module 1- worksheets for below average students - Mal.Med.
Module 1- worksheets for below average students -Eng.Med.

MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 1(MAL &ENG)
MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 2 (MAL &ENG)
MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 3(MAL)

MATHS STD 10 - REVISION TEST  PAPER SET 3 (ENG)
MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 4(MAL )

MATHS STD 10 - REVISION TEST SERIES SET 4 (ENG MED 

No comments: