**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 6 November 2017

KERALA SCHOOL SASTHROLSAVAM - ERNAKULAM DISTRICT LEVEL MATHS QUIZ QUESTIONS

കേരള സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോല്‍സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി  എരണാകുളം ജില്ലയില്‍ നടന്ന ജില്ലാതല   ഗണിത ക്വിസ്  ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്രസന്റേഷന്‍ രൂപത്തിലുള്ള ക്വിസ്‍  ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലേക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്  എരണാകുളം ജില്ലാ മാത്സ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ മനോജ് സാറാണ് . ശ്രീ മനോജ് സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ  നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISTRICT LEVEL MATHS QUIZ QUESTIONS - LP LEVEL
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISTRICT LEVEL MATHS QUIZ QUESTIONS - UP LEVEL
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISTRICT LEVEL MATHS QUIZ QUESTIONS - HS LEVEL
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISTRICT LEVEL MATHS QUIZ QUESTIONS - HSS  LEVEL

No comments: