**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 6 November 2017

STANDARD 10 - PHYSICS - UNIT 6 COLOURS OF LIGHT - VIDEO

10ാം ക്ലാസ് Physics ലെ ആറാം അധ്യായത്തിലെ " പ്രകാശവർണങ്ങൾ" എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു  video തയാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുയാണ് ചേരൂര്‍ PPTMYHS സ്കൂളിലെ 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി, കൊച്ചു മിടുക്കന്‍  മാസ്റ്റര്‍ മുഹമ്മദ് ജമാല്‍  പി.  ഈ അധ്യായത്തിലെ  ഓരോ ഭാഗവും പ്രത്യേകമായി  തരം തിരിച്ച് ആണ് Video തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
മാസ്റ്റര്‍ അബ്ദുല്‍ ജമാലിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.
CLICK HERE TO DOWNLOAD VIDEO

No comments: