ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 17 November 2017

STANDARD 9 - BIOLOGY - CHAPTER 6 - BIOLOGY OF MOVEMENTS - INSTANT NOTES IN MAL AND ENGLISH

9ാം ക്ലാസ്സ് ജിവശാസ്ത്രത്തിലെ "ചലനത്തിലെ ജീവശാസ്ത്രം  എന്ന ആറാം  അധ്യായത്തിലെ മുഴുവന്‍ ആശയങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ  ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ട്  തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേകഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ  മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ  I.U.H.S.S PARAPPUR ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ മിന്‍ഹാദ് എം മുഹിയുദ്ദീന്‍ സര്‍.ശ്രീ  മിന്‍ഹാദ് മുഹിയുദ്ദീന്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD BIOLOGY INSTANT NOTES - CHAPTER 6 - MAL.MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD BIOLOGY INSTANT NOTES - CHAPTER 6 - ENG..MEDIUM
MORE RESOURCES BY MINHAD M  
STANDARD 9
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 9 - BIOLOGY - CHAPTER 1,2 AND 3 - INSTANT NOTES _MAL.MEDIUM 
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 9 - BIOLOGY - CHAPTER 1,2 AND 3 - INSTANT NOTES _ENG.MEDIUM

3.BIOLOGY STD 9- CHAPTER 4 - INSTANT NOTES(MAL.MEDIUM) CLICK HERE TO DOWNLOAD
4.BIOLOGY STD 9- CHAPTER 4 - INSTANT NOTES(ENG.MEDIUM) CLICK HERE TO DOWNLOAD 
5.CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 10 - BIOLOGY - ALL CHAPTERS - INSTANT NOTES - MAL.MEDIUM 
6.CLICK HERE TO DOWNLOAD BIOLOGY INSTANT NOTES CHAPTER 5 - STANDARD 9   
STANDARD 10 
BIOLOGY INSTANT NOTES CHAPTER 1 -CLICK HERE TO DOWNLOAD
BIOLOGY INSTANT NOTES CHAPTER 2  - CLICK HERE TO DOWNLOAD

BIOLOGY INSTANT NOTES CHAPTER 3 -CLICK HERE TO DOWNLOAD
BIOLOGY INSTANT NOTES CHAPTER 4  - CLICK HERE TO DOWNLOAD
BIOLOGY INSTANT NOTES CHAPTER 5 - CLICK HERE TO DOWNLOAD 
പത്താം ക്ലാസ് ബയോളജി 6ാം അധ്യായം - ഇഴ പിരിയുന്ന ജനിതര രഹസ്യങ്ങള്‍ - ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ട്സ്
പത്താം ക്ലാസ് ബയോളജി 7ാം അധ്യായം -നാളെയുടെ ജനിതകം  - ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ട്സ് 

പത്താം ക്ലാസ് 8ാം അധ്യായം - ജീവന്‍ പിന്നിട്ട പാതകള്‍ -ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ട്സ്

No comments: