ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 23 November 2017

STANDARD 8 - ENGLISH -UNIT 5 - DISCOURSES BASED ON THE LESSON "THE SCHOOL FOR SYMPATHY"

Smt.Jisha K; HSA, GBHSS Tirur Malappuram is sharing a few discourses based  on the lesson "The School For Sympathy" of Unit 5, Std 8, English.Sheni School blog Team extend our sincere gratitude to Smt.Jisha Teacher for her sincere venture.
CLICK HERE TO DOWNLOAD  DISCOURSES BASED ON THE LESSON - THE SCHOOL FOR SYMPATHY
FOR MORE RESOURCES BY JISHA K  - CLICK HERE   

No comments: