സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 24 November 2017

IT MID TERM EXAM 2017 - STD 8 - PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS BY ASOK KUMAR N.A

9,10 ക്ലാസ്  ഐ.ടി പരീക്ഷയിലെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പ്രേക്ഷകര്‍ കണ്ടുകാണുമല്ലോ..ഇപ്പോഴിതാ എട്ടാം ക്ലാസ് ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ  പെരുമ്പാലം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ സര്‍. പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ കൂടെ ഏതാനും തിയറി ചോദ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍  സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD STD 8 - MID TERM IT PRACTICAL QUESTIONS 2017  AND ANSWERS

RELATED POSTS 
1.STANDARD IX - IT MIDTERM EXAM 2017 PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS & STD VIII IT MIDTERM EXAM PRACTICAL QUESTIONS
2.IT SECOND TERM EXAM 2017 - PRACTICAL QUESTIONS STD 10 AND THEORY QUESTIONS STD 9, 10
3.SSLC MID TERM IT PRACTICAL EXAM 2017 - QUESTIONS AND ANSWERS

No comments: