ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 22 November 2017

STANDARD IX - IT MIDTERM EXAM 2017 PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS & STD VIII IT MIDTERM EXAM PRACTICAL QUESTIONS

9ാം ക്ലാസ് എ. ടി പ്രാക്ടികല്‍ പരീക്ഷയിലെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും , എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.ചോദ്യങ്ങള്‍ അയച്ചു തന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് TSNMHS ലെ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
STANDARD IX - PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS  - MALAYALAM

SUPPORTING DOCUMENTS
STANDARD IX - PRACTICAL QUESTIONS - ENGLISH
STANDARD IX - PRACTICAL QUESTIONS - KANNADA
STANDARD IX - PRACTICAL QUESTIONS - TAMIL

STANDARD 8
STANDARD VIII PRACTICAL QUESTIONS - MALAYALAM
STANDARD VIII PRACTICAL QUESTIONS - ENGLISH
STANDARD VIII PRACTICAL QUESTIONS - KANNADA
STANDARD VIII PRACTICAL QUESTIONS - TAMIL

RELATED POSTS
1.SSLC MID TERM IT PRACTICAL EXAM 2017 - QUESTIONS AND ANSWERS
2.IT SECOND TERM EXAM 2017 - PRACTICAL QUESTIONS STD 10 AND THEORY QUESTIONS STD 9, 10

No comments: