സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 22 November 2017

STANDARD IX - IT MIDTERM EXAM 2017 PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS & STD VIII IT MIDTERM EXAM PRACTICAL QUESTIONS

9ാം ക്ലാസ് എ. ടി പ്രാക്ടികല്‍ പരീക്ഷയിലെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും , എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.ചോദ്യങ്ങള്‍ അയച്ചു തന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് TSNMHS ലെ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
STANDARD IX - PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS  - MALAYALAM

SUPPORTING DOCUMENTS
STANDARD IX - PRACTICAL QUESTIONS - ENGLISH
STANDARD IX - PRACTICAL QUESTIONS - KANNADA
STANDARD IX - PRACTICAL QUESTIONS - TAMIL

STANDARD 8
STANDARD VIII PRACTICAL QUESTIONS - MALAYALAM
STANDARD VIII PRACTICAL QUESTIONS - ENGLISH
STANDARD VIII PRACTICAL QUESTIONS - KANNADA
STANDARD VIII PRACTICAL QUESTIONS - TAMIL

RELATED POSTS
1.SSLC MID TERM IT PRACTICAL EXAM 2017 - QUESTIONS AND ANSWERS
2.IT SECOND TERM EXAM 2017 - PRACTICAL QUESTIONS STD 10 AND THEORY QUESTIONS STD 9, 10

No comments: