12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 22 November 2017

WORKSHEETS ON VARIOUS GRAMMATICAL TERMS FOR SSLC STUDENTS BY MAHMUD K

 Here are some worksheets with answer keys by Mahmud K , HSA of IAEMHSS Kottakkal, Vatakara for the SSLC students on various grammatical terms such as:
1. Active and Passive Voice.
2. As soon as/No sooner … than/hardly…when /scarcely…when.
3. Conditional Sentences.
4. Direct and Indirect/Reported Speech.
5. Enough (Usage)
6. Had better.
7. Tag questions.
8. The more…the more.
9. Dialogue completion.
Sheni school blog Team extend our heartfelt gratitude to Sri Mahmud Sir for his sincere venture

CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEETS ON VARIOUS GRAMMATICAL TERMS FOR SSLC STUDENTS
MORE RESOURCES BY MAHMUD SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD APPRECIATION OF ALL POEMS  - STD 10 AND APPENDIX OF COMMON FIGURES OF SPEECH
Grammar and Composition for standard X :  Vanka
Grammar and Composition for standard X:  Project tiger
Grammar and Composition for standard X:   The best investment I ever made
Grammar and Composition for standard X:   The Scholarship Jacket
Grammar and Composition for standard X:   Poetry
Grammar and Composition for standard X:   Adolf
Grammar and Composition for standard X:   The School Boy
Grammar and Composition for standard X:   My Childhood days

CLICK HERE TO DOWNLOAD GRAMMATICAL TERMS IN CONNECTION WITH A CONVERSATION QUESTION
CLICK HERE TO DOWNLOAD NOTES AND INSTRUCTIONS ON VARIOUS COMPOSITION TOPICS 
STANDARD 10 - ENGLISH - DANGER OF A SINGLE STORY - AUDIO OF THE SPEECH
CLICK HERE TO DOWNLOAD  COMMON FIGURES OF SPEECH AND GRAMMATICAL EXPRESSIONS
 

1 comment:

Mahmud said...

Dear readers,

CORRIGENDUM: Answer 9 under 'had better' is 'You had better take rest for your good health'.
Any suggestions and comments are welcome.
Mahmud K (Whatsapp 9895889250 Call 8848153351)