ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 24 November 2017

STANDARD 8 - ENGLISH - UNIT 5 - NARRATIVE BASED ON THE LESSON "THE MERCHANT OF VENICE"

Smt.Jisha K; HSA, GBHSS Tirur Malappuram is sharing a Narrative based  on the lesson "The Merchant of Venice " of Unit 5, Std 8, English.Sheni School blog Team extend our sincere gratitude to Smt.Jisha Teacher for her sincere venture
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE NARRATIVE BASED ON THE LESSON - THE MERCHANT OF VENICE
RELATED POSTS
CLICK HERE TO DOWNLOAD  DISCOURSES BASED ON THE LESSON - THE SCHOOL FOR SYMPATHY
FOR MORE RESOURCES BY JISHA K  - CLICK HERE   

No comments: