സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 24 November 2017

STANDARD 8 - ENGLISH - UNIT 5 - NARRATIVE BASED ON THE LESSON "THE MERCHANT OF VENICE"

Smt.Jisha K; HSA, GBHSS Tirur Malappuram is sharing a Narrative based  on the lesson "The Merchant of Venice " of Unit 5, Std 8, English.Sheni School blog Team extend our sincere gratitude to Smt.Jisha Teacher for her sincere venture
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE NARRATIVE BASED ON THE LESSON - THE MERCHANT OF VENICE
RELATED POSTS
CLICK HERE TO DOWNLOAD  DISCOURSES BASED ON THE LESSON - THE SCHOOL FOR SYMPATHY
FOR MORE RESOURCES BY JISHA K  - CLICK HERE   

No comments: