2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 24 November 2017

STANDARD 8 - ENGLISH - UNIT 5 - NARRATIVE BASED ON THE LESSON "THE MERCHANT OF VENICE"

Smt.Jisha K; HSA, GBHSS Tirur Malappuram is sharing a Narrative based  on the lesson "The Merchant of Venice " of Unit 5, Std 8, English.Sheni School blog Team extend our sincere gratitude to Smt.Jisha Teacher for her sincere venture
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE NARRATIVE BASED ON THE LESSON - THE MERCHANT OF VENICE
RELATED POSTS
CLICK HERE TO DOWNLOAD  DISCOURSES BASED ON THE LESSON - THE SCHOOL FOR SYMPATHY
FOR MORE RESOURCES BY JISHA K  - CLICK HERE   

No comments: