2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 30 November 2017

STANDARD 9 - MATHEMATICS - CIRCLES - SOLUTION OF TEXT BOOK ACTIVITY THROGH GEOGEBRA

ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സ് ഗണിതത്തിലെ വൃത്തങ്ങള്‍ എന്ന ഭാഗത്തിലെ " 2 വൃത്തങ്ങളുടെ വ്യാസങ്ങളുടെ അംശബന്ധം അവയിലുണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമഭുജത്രികോണങ്ങളുടെ ചുറ്റളവുകളുടെ അംശബന്ധത്തിന് തുല്യമാണ് " എന്ന് തെളിയിക്കുവാനുള്ള Geogebra file തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ്  പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ TSNMHS കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് സ്കൂളിലെ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സര്‍. ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD GEOGEBRA FILE

No comments: