ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 3 December 2017

HERONE'S FORMULA - PROOFS IN 4 DIFFERENT WAYS

ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന Heroneന്റെ സൂത്രവാക്യത്തിന്റെ ബീജഗണിതവും (പൈത്തഗോറിയന്‍),ജ്യാമിതീയവും(ആര്‍ക്കിമിഡീസ്),ത്രികോണമിതി,ബാഹ്യവൃത്തവും അന്തര്‍വൃത്തവും ഉപയോഗിച്ച 4 വ്യത്യസ്ത തെളിവുകള്‍ ശേഖരിച്ച് അയച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന് ടി.എസ്.എന്‍ എം.എച്ച്.എസ്  സ്കൂളിലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ  പ്രമോദ് മൂത്തി സര്‍. 9 ലും 10 ലും ഈ സൂത്രവാക്യമുപയോഗിച്ച് കണക്കുകള്‍ വരുന്നുണ്ട്.
CLICK HERE TO DOWNLOAD HERONE'S  FORMULA - PROOFS  IN 4 WAYS IN A SINGLE FILE 
 FOR MORE RESOURCES BY PRAMOD SIR - CLICK HERE

No comments: