സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 3 December 2017

HERONE'S FORMULA - PROOFS IN 4 DIFFERENT WAYS

ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന Heroneന്റെ സൂത്രവാക്യത്തിന്റെ ബീജഗണിതവും (പൈത്തഗോറിയന്‍),ജ്യാമിതീയവും(ആര്‍ക്കിമിഡീസ്),ത്രികോണമിതി,ബാഹ്യവൃത്തവും അന്തര്‍വൃത്തവും ഉപയോഗിച്ച 4 വ്യത്യസ്ത തെളിവുകള്‍ ശേഖരിച്ച് അയച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന് ടി.എസ്.എന്‍ എം.എച്ച്.എസ്  സ്കൂളിലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ  പ്രമോദ് മൂത്തി സര്‍. 9 ലും 10 ലും ഈ സൂത്രവാക്യമുപയോഗിച്ച് കണക്കുകള്‍ വരുന്നുണ്ട്.
CLICK HERE TO DOWNLOAD HERONE'S  FORMULA - PROOFS  IN 4 WAYS IN A SINGLE FILE 
 FOR MORE RESOURCES BY PRAMOD SIR - CLICK HERE

No comments: