സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 3 December 2017

SSLC INFORMATION TECHNOLOGY- CHAPTER 9 - MOVING IMAGES - VIDEO TUTORIALS BY SUSEEL KUMAR

പത്താം ക്ലാസിലെ ICT പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്‍പതാമത്തെ അധ്യായമായ ചലിക്കും ചിത്രങ്ങള്‍ എന്ന ഭാഗത്തിന്റെ വീഡിയോ ടൂട്ടോറിയലുകള്‍  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ്  കല്ലകഞ്ചേരി ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ   സുശീല്‍ കുമാര്‍ . ഷേണി സ്കൂള്‍ ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ളനന്ദിയും കട്പപാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
01. STAR ANIMATION (Chapter 9 Moving Images STD 10)
02. BIRD FLYING (Chapter 9 Moving Images STD 10)
03. SUNRISE FIRST PART (Chapter 9 Moving Images STD 10)
04. SUNRISE SECOND PART (Chapter 9 Moving Images STD 10)
05. BIRD FLYING WITH FLAPPING WINGS (Chapter 9 Moving Images STD 10)
 RELATED POSTS
01. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.1
02. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.2
03. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.3 & 8.4
04. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.5
05. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.6
MORE RESOURCES BY SUSEEL SIR   - CLICK HERE  

No comments: