ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 5 December 2017

HIGH SCHOOL ENGLISH - TEMPLATES OF COMPOSITION ARTICLES AND THEIR SPECIMENS

Here are templates of various composition articles such as formal and informal letters, diary entry, narrative, speech, profile, notice, review, write-up, profile etc. and their specimens as well prepared by  Sri Mahmud K, IAEHSS, Kottakkal, He  believes that these models will help students in improving their own writing skills.
Sheni blog Team express our sincere gratitude to Sri  Mahmud sir for his Sincere effort
Click Here to download - Templates of Composition Articles and their Specimens
FOR MORE RESOURCES BY MAHMUD K - CLICK HERE 

No comments: