സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 5 December 2017

HIGH SCHOOL ENGLISH - TEMPLATES OF COMPOSITION ARTICLES AND THEIR SPECIMENS

Here are templates of various composition articles such as formal and informal letters, diary entry, narrative, speech, profile, notice, review, write-up, profile etc. and their specimens as well prepared by  Sri Mahmud K, IAEHSS, Kottakkal, He  believes that these models will help students in improving their own writing skills.
Sheni blog Team express our sincere gratitude to Sri  Mahmud sir for his Sincere effort
Click Here to download - Templates of Composition Articles and their Specimens
FOR MORE RESOURCES BY MAHMUD K - CLICK HERE 

No comments: