സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 5 December 2017

TEACH it EASY VOL 2 - A RESOURCE MATERIAL TO TEACH ENGLISH EASILY AND EFFECTIVELY TO STANDARD 10 STUDENTS

Sri Manoj chandrasenan ,Chief tutor at District Centre for English, Puthoor, Kollam is sharing with us a resource material "Teach it Easy" which is prepared by a group of faculties under the District Centre for English. This material will help the teachers to experience the easy and effective way of teaching English to 10 std students. Sheni School blog team extend our heartfelt gratitude to the members of the editorial board  who prepared this useful resource and also Sri Manoj chandrasenan Sir for sharing the material with us.
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACH it  EASY VOL 2 

No comments: