ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 5 December 2017

TEACH it EASY VOL 2 - A RESOURCE MATERIAL TO TEACH ENGLISH EASILY AND EFFECTIVELY TO STANDARD 10 STUDENTS

Sri Manoj chandrasenan ,Chief tutor at District Centre for English, Puthoor, Kollam is sharing with us a resource material "Teach it Easy" which is prepared by a group of faculties under the District Centre for English. This material will help the teachers to experience the easy and effective way of teaching English to 10 std students. Sheni School blog team extend our heartfelt gratitude to the members of the editorial board  who prepared this useful resource and also Sri Manoj chandrasenan Sir for sharing the material with us.
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACH it  EASY VOL 2 

No comments: