2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 7 December 2017

TEACH IT EASY - VOLUME 1 -A RESOURCE MATERIAL TO TEACH ENGLISH EASILY AND EFFECTIVELY TO STANDARD 10 STUDENTS

Dear sir, 
            Considering the request of many teachers from various corners , I am forwarding First Volume of TEACH IT EASY  which covers units 1-3.
Teachers are requested to ensure the maximum use of these materials. Volume 2 will become quite handy for the teachers as it contains 6 model question papers and three of them with answers.This can be the real revision programme in the matter of English.
Hope to hear the feedback from the teachers.
Regards
Manoj chandrasenan
chief tutor
District Centre for English, Puthoor, Kollam 
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACH IT EASY - VOLUME 1 
RELATED POSTS
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACH it  EASY VOL 2

No comments: