സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 7 December 2017

TEACH IT EASY - VOLUME 1 -A RESOURCE MATERIAL TO TEACH ENGLISH EASILY AND EFFECTIVELY TO STANDARD 10 STUDENTS

Dear sir, 
            Considering the request of many teachers from various corners , I am forwarding First Volume of TEACH IT EASY  which covers units 1-3.
Teachers are requested to ensure the maximum use of these materials. Volume 2 will become quite handy for the teachers as it contains 6 model question papers and three of them with answers.This can be the real revision programme in the matter of English.
Hope to hear the feedback from the teachers.
Regards
Manoj chandrasenan
chief tutor
District Centre for English, Puthoor, Kollam 
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACH IT EASY - VOLUME 1 
RELATED POSTS
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACH it  EASY VOL 2

No comments: