സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 7 December 2017

STANDARD 8 - ENGLISH UNIT 4 - DISCOURSES BASED ON THE POEMS FIRST SHOWERS AND SONG OF A FLOWER

Smt. Jisha K  HSA(English) GBHSS Tirur is sharing with us a few disscourses based on the the poems "First showers and a "Song of a flower of Unit 4 English,Std 8 . Sheni School blog team extend our heartfelt gratitude to Smt Jisha Teacher for her sincere venture.
Click Here To download discourses based on the Poem "First Showers"
Click Here to download discourses based on the Poem "Song of a flower"

No comments: