ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 7 December 2017

STANDARD 8 - ENGLISH UNIT 4 - DISCOURSES BASED ON THE POEMS FIRST SHOWERS AND SONG OF A FLOWER

Smt. Jisha K  HSA(English) GBHSS Tirur is sharing with us a few disscourses based on the the poems "First showers and a "Song of a flower of Unit 4 English,Std 8 . Sheni School blog team extend our heartfelt gratitude to Smt Jisha Teacher for her sincere venture.
Click Here To download discourses based on the Poem "First Showers"
Click Here to download discourses based on the Poem "Song of a flower"

No comments: