പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 7 December 2017

STANDARD 8 - ENGLISH UNIT 4 - DISCOURSES BASED ON THE POEMS FIRST SHOWERS AND SONG OF A FLOWER

Smt. Jisha K  HSA(English) GBHSS Tirur is sharing with us a few disscourses based on the the poems "First showers and a "Song of a flower of Unit 4 English,Std 8 . Sheni School blog team extend our heartfelt gratitude to Smt Jisha Teacher for her sincere venture.
Click Here To download discourses based on the Poem "First Showers"
Click Here to download discourses based on the Poem "Song of a flower"

No comments: